Carenzorgt

Carenzorgt

Derman werkt met het familieportaal Carenzorgt. Carenzorgt is een online platform dat is gekoppeld aan het digitale zorgdossier. Binnen Carenzorgt worden afspraken inzichtelijk gemaakt en kan er berichtenverkeer plaatsvinden met de zorgmedewerkers en familie/ mantelzorgers. Indien u gebruikt wenst te maken van Carenzorgt, geldt het volgende.

In beginsel bepaalt de cliënt of – en wie – hij/zij toegang verschaft tot het familieportaal Carenzorgt. De cliënt dient ook expliciete toestemming te geven voor de toegang tot zijn/haar gekoppelde digitale zorgdossier.

In geval er sprake is van wilsonbekwaamheid van de cliënt, behartigt een wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar belangen. In die situatie heeft een wettelijk vertegenwoordiger via Carenzorgt de mogelijkheid om zelfstandig toegang tot het zorgdossier van de cliënt te krijgen. De wettelijk vertegenwoordiger dient daarvoor een verzoek in te dienen bij de verantwoordelijke zorgverlener. De zorgverlener zal dan in het kader van goed hulpverlenerschap afwegen of de wettelijk vertegenwoordiger inzage kan krijgen in het zorgdossier en of daarbij nog beperkingen gelden. Op het moment dat de wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft verkregen van de verantwoordelijke zorgverlener, heeft hij/zij inzage in het familieportaal en het daaraan gekoppelde digitale zorgdossier van de cliënt. De wettelijk vertegenwoordiger kan deze inzage ook aan anderen verlenen indien dat in het belang is van de cliënt. Derman vertrouwt erop dat de wettelijk vertegenwoordiger zorgvuldig omgaat met privacygevoelige informatie en hij/zij daarbij handelt als een goed vertegenwoordiger die de belangen van de betreffende cliënt voorop stelt.

Derman behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen, wanneer het goed hulpverlenerschap dit vergt, de toegang van de wettelijk vertegenwoordiger tot het digitale zorgdossier te blokkeren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om onzorgvuldig gebruik van medische gegevens waarbij de privacy van de cliënt en/of anderen in het gedrang komt en/of de gegeven worden gebruikt voor oneigenlijke doeleinden.

Derman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die de cliënt kan lijden als gevolg van onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik door de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger van carenzorgt.

indien u gebruik wilt maken van Carenzorgt kunt u contact opnemen via het volgend telefoonnummer 026-8403009 of via de mail info@dermanzorg.com