Privacyreglement volgens AVG

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze Thuiszorgorganisatie

 

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor de hele Europese Unie. Met de komst van de AVG veranderen een aantal zaken op het gebied van privacy en gegevensbescherming, maar veel blijft ook hetzelfde. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren hoe wij bij Thuiszorg Derman met persoonsgegevens omgaan.

Thuiszorg  Derman hecht veel waarde aan uw privacy. Voor Thuiszorg Derman is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Thuiszorg Derman respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

 

Thuiszorg Derman 

In onze Thuiszorgorganisatie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw zorg goed te kunnen leveren en nodig voor het financieel afhandelen van de zorg. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting .

 

De plichten van de thuiszorgorganisatie

Thuiszorg Derman Gelderland is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Thuiszorg Derman Gelderland als volgt:

Welke gegevens worden er verzameld door  Thuiszorg Derman?

Thuiszorg  Derman verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons versterkt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Cliënten

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Type zorg
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Indicatie (tbv zorgverlening)
 • Gegevens over gezondheid

Verwijzers

 • Type zorg
 • Naam cliënt
 • Postcode cliënt
 • Plaats cliënt
 • Naam huisarts
 • Telefoonnummer huisarts
 • E-mailadres huisarts

Van (nieuwe) medewerkers:

 • Curriculum Vitae
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • cv en motivatiebrief (upload via site)
 • Opleiding
 • Gegevens over functioneren en beoordelen

Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Thuiszorg Derman verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van zorg en het selecteren van medewerkers. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk. In z’n algemeenheid geldt dat Thuiszorg Derman alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Thuiszorg Derman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om onze zorgverlening uit te kunnen voeren.
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • in verband met wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor bijvoorbeeld belastingaangifte.
 • voor het afhandelen van declaraties en betalingen.

Bewaartermijnen:

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking, dan wel de geldende wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.

Geheimhouding

Thuiszorg Derman gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Alleen medewerkers die voor hun functioneren toegang moeten hebben tot persoonsgegevens mogen deze raadplegen en indien nodig verwerken.

Gegevens delen met andere organisaties

In het geval van samenwerking met externe partijen en, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Thuiszorg Derman een verwerkingsovereenkomst. Een verwerkingsovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een partij inschakelt.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Tevens heeft u recht op de gegevensoverdraagbaarheid.

Bezwaar

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuiszorg Derman.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@dermanzorg.com

Beveiliging van Persoonsgegevens

Thuiszorg Derman draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens. Thuiszorg Derman neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Thhuiszorg Derman via info@dermanzorg.com

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek.

 

Zie onze klachtenprocedure